~Phalaenopsis buyssoniana Rchb. f. 1888 - See Doritis buyssoniana (Rchb.f.) J.M.H.Shaw 2003 Photo courtesy of Danny Lentz Copyright